Gázszagot érez?

Gyakori kérdések

Telefonos ügyfélszolgálatunk és diszpécserszolgálatunk/hibabejelentőnk elérhetősége:

  • Ingyenesen hívható önkiszolgáló ügyfélszolgálat, ügyintéző kapcsolási lehetőséggel: +36 80 180-380
  • Ingyenesen, éjjel-nappal hívható, esemény és vészhelyzet bejelentésére létrehozott diszpécserszolgálat: +36 80 300-300

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása:

  • Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8:00 órától - 14:00 óráig
  • Szerda: 8:00 órától - 20:00 óráig

További részletes tájékoztatás az Ügyfélszolgálat menüben érhető el.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. szolgáltatási területére vonatkozóan, ha bárhol gázszagot érez, akkor az éjjel – nappal ingyenesen hívható +36 80 300-300 telefonszámon a diszpécserszolgálatunkat kell haladéktalanul értesítenie, akik fogadják a hívását és intézkednek a bejelentés kivizsgálásáról, valamint a hiba elhárításáról.

Hívja a +36 80 180-380-as ügyfélszolgálati telefonszámot, ahol fogadják hívását és megteszik a szükséges intézkedést.

A 2008. évi XL törvény (GET) szerinti mérésügyi felülvizsgálatot a felhasználó, a földgázelosztónál kezdeményezheti.
A felülvizsgálat idejére - eltérő megállapodás hiányában - a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.

Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező felhasználó köteles megtéríteni.

Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolt volt, az érintett felek kötelesek a jogszabályban meghatározottak szerint elszámolni.
Szeretne többet tudni a gázmérő pontossági felülvizsgálatáról? 

A gázbevezetéshez- vagy bővítéshez szükséges eljárás lépéseit itt találja

A gázbevezetéshez- vagy bővítéshez szükséges eljárás lépéseit itt találja

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény (GET) szerint a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.
A törvény szerint csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

A GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat szerint az ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó - a felhasználó költségére - intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása - a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével - a felhasználó kötelezettsége és költsége.

A fenti szabályok szerint Társaságunk a csatlakozó vezetéken keletkezett szivárgást csak a vezeték ideiglenes kizárásával tudja megszüntetni, mivel Társaságunk gázszerelési tevékenységet nem végez. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvényben (GET) meghatározottak alapján gázszerelési munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Mérnöki Kamara hatósági nyilvántartásába felvett. Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény (GET) szerint a csatlakozóvezeték a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezetékszakaszok összessége, így ha a méretlen csatlakozó vezetéken - azaz a többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben (pince, folyosó, stb.) lévő gázvezetéken – van a szivárgás, akkor ezen vezetékszakasz kizárásával a tömbben lévő összes lakás gázszolgáltatása megszűnik, ezen vezetékszakasz kijavításáig. Többlakásos lakóépületek esetében közös használatú közművek tulajdonosa a lakóközösség, vagy társasházi közösség, így az üzemeltetés és karbantartások elvégzése is ezen közösségek felelőssége és kötelessége.

A GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat szerint az ingatlanon belüli üzemzavar esetén az elosztói engedélyes jogosult a gázberendezést a fogyasztásból kiiktatni, ha a meghibásodás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.
Társaságunk gázkészülék-javító tevékenységet nem végez ezért a készülék megjavítását a felhasználónak kell elvégeztetni.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvényben (GET) meghatározottak alapján gázkészülék-javítási munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Mérnöki Kamara hatósági nyilvántartásába felvett, ezért meghibásodott gázkészülékeit csak szakemberrel javíttassa! Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartania, a biztonságos gázvisszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. Ennek teljesítése érdekében a meghirdetett gázszünet kezdete előtt a gázmérő előtti főcsapot helyezze zárt állapotba. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gáz vételezését. Amennyiben egyik gázkészüléket sem sikerül beüzemelni, vagy bármilyen rendellenességet tapasztal, akkor hívja a földgázelosztó éjjel-nappal ingyenesen hívható diszpécser szolgálatát a +36 80 300-300 telefonszámon, ahol munkatársaink tájékoztatást tudnak nyújtani, illetve segítenek a probléma megoldásában. Abban az esetben, ha a gázszünetet követően, az egyik gázkészüléket már sikerült üzembe helyezni, akkor a többi készüléknek is ugyanúgy kell üzemelni, mint a gázszünet előtt. Amennyiben mégsem ezt tapasztalja, akkor hívja a Magyar Mérnöki Kamara Mérnökkereső weboldalán az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzékéből az egyiket.

Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

A GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Gázelosztási szabályzat szerint a felhasználó köteles minden, az általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. Az ingatlanon belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni. Ennek során:

  • a készülék előtti elzáró csapot és a gázmérő főcsapját zárja el,
  • a helyiséget alaposan szellőztesse ki, a kereszthuzat a leghatékonyabb,
  • nem szabad gyufát gyújtani, nyílt lángot használni,
  • az elektromos készülékek (televízió, mosógép) üzemállapotán ne változtasson, hiszen az elektromos készülékek be- ill. kikapcsolásakor is keletkezhet elektromos szikra, ami gázrobbanást okozhat.
A gázszivárgást előidéző hiba feltárása szakember dolga, ezért kérjük mielőbb hívjon gázszerelő szakembert!
Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

A szabálytalan gázvételezés fokozottan élet-és balesetveszélyes nem csak a szabálytalanul vételezést elkövetőre, hanem a környezete számára is! Amennyiben Ön úgy véli, hogy környezetében szabálytalanul vételezik a földgázt, annak bejelentésével hozzájárulhat a veszélyes állapot megszüntetéséhez.

A házi nyomásszabályozót a folyamatos gázellátás és az érvényes műszaki szabályzat szerint védőszekrénnyel kell ellátni.
A házi nyomásszabályozó szekrénye kereskedelmi forgalomban kapható, a Társaság által előzetesen elfogadott típusú, nem éghető anyagú, mechanikai hatás elleni védelmet biztosító legyen.

A gázmérő a földgázelosztó tulajdona, így azt lefesteni nem szabad. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény értelmében a gázmérő és házi nyomásszabályozó állagmegóvása és védelme a felhasználó kötelezettsége.
Lehetőség van a lakáson belül is a gázmérőt védőszekrényben elhelyezni, ekkor az alábbiakat kell betartani. A gázmérő szekrény mechanikai hatás elleni védelmet biztosító, nem éghető anyagból készülhet.
 Bővebben

A gázmérő piros tartománya a gázfogyasztás mennyiségét literben mutatja, míg az elszámolásnál csak az egész m3 mennyiséget kell figyelembe venni, vagyis csak a fekete számokat kell leolvasni.

A gázok igyekszenek az általuk elfoglalt teret teljesen kitölteni: ha a gázt összenyomjuk, nagyobb lesz a nyomása, ha kitágítjuk, akkor kisebb. A nyomás függ a hőmérséklettől: a nyomás növekedése hőmérsékletemelkedést eredményez és fordítva.

Mivel a gázmérők eltérő hőmérsékleten üzemelnek, (nyári tűző napsütés, téli kemény fagyok), ezért a gázfogyasztás egységes formában történő elszámolása érdekében a gázpiacon az ún. "gáztechnikai normálállapotot" alkalmazzák.

gáztechnikai normálállapot azt jelenti, hogy a gáz nyomása 1013,25 mbar (101325 Pa) hőmérséklete 15° C (288,15 Kelvin). Mivel ez egy olyan állapot, ami természetes úton nagyon kis valószínűséggel áll elő, így számítási módszerekkel kell a normálállapotú fogyasztást meghatározni a korrekt elszámolás érdekében.

A felhasználók gázmérője (számláló által kijelzett érték) az ún. „üzemi állapotú gáz” térfogatmennyiségét adja meg.

A szolgáltatott gáz elszámolásakor a fogyasztásmérő berendezésen leolvasott gázmennyiséget gáztechnikai normálállapotra kell átszámítani. Az átszámítás alapvetően a gázhőmérséklet és a gáz abszolút nyomása szerinti korrekcióból áll.

Lakossági fogyasztó esetén a normálállapotra történő átszámításhoz csak nyomáskorrekció alkalmazandó, vagyis az átszámítás a mért köbméter nyomáskorrekciós tényezővel történő szorzását jelenti.

Az üzemi gázmennyiség gáztechnikai normálállapotra történő átszámításakor alkalmazott korrekciós tényező legalább négy tizedes pontossággal kerül meghatározásra. Az elszámoló számlában elszámolt hőmennyiség képzése a 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése alapján számított, két tizedes pontosságú átlagos napi fűtőérték alapján történik. A nem lakossági fogyasztók esetében nyomás és hőfokkorrekció egyaránt alkalmazásra kerül.

A 2008. évi XL törvény (GET) szerint a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.
A GET szerinti csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

A 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat szerint az ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó - a felhasználó költségére - intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása - a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével - a felhasználó kötelezettsége és költsége.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján Társaságunk a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezésben és a nyomásszabályozóban keletkezett meghibásodásokat javítja díjmentesen, a többi hiba elhárítására gázszerelőt kell hívnia.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvényben (GET) meghatározottak alapján gázszerelési és gázkészülék-javítási munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Mérnöki Kamara hatósági nyilvántartásába felvett, ezért a javítási és karbantartási munkákat csak szakemberrel javíttassa! Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

Minden eseményt, veszélyhelyzetet, amely a gázelosztó hálózattal van összefüggésben, az éjjel – nappal ingyen hívható +36 80 300-300 hibabejelentő telefonszámon a diszpécserszolgálatnak kell bejelenteni.

Az éjjel – nappal ingyenesen hívható +36 80 300-300 hibabejelentő telefonszámon a diszpécserszolgálathoz, vagy a +36 80 180-380 telefonszámon elérhető ügyfélszolgálathoz kell fordulnia, ahol intézkednek a bejelentés további kivizsgálásáról.

Érdemes elolvasnia a Társaságunk – Tevékenységünk – Tudnivalók a földgázról menüpontban található tájékoztató anyagunkat.

Ha az előzetes időpont egyeztetés ellenére a megrendelt szolgáltatás teljesítésére, azaz a vizsgálat elvégzésére Önnek felróható okból nem kerül sor, úgy jogosult a szolgáltató kiszállási díjat felszámolni. Ez elkerülhető azzal, ha az egyeztetett időpont előtti munkanapon 14:00 óráig lemondja a megrendelt szolgáltatást a +36 80 180-380-as telefonszámon.

Felhívjuk figyelmüket, az OPUS TIGÁZ Zrt. munkatársai soha nem kérhetnek Öntől a helyszínen készpénzes fizetést és minden esetben fényképes igazolvánnyal rendelkeznek!