Gázszagot érez?

Tervdokumentációk tartalmi követelményei

Magyarázat: "K" - kötelező; "E" - eseti  (amennyiben érinti vagy előfordul)

1. Gázelosztó vezetékek, valamint nyomásszabályozó és gázmérő állomások

A./ Szöveges rész

 

1.1. Tartalom- és rajzjegyzék K
1.2. Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, hogy a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy rendelkezik megfelelő tervezési jogosultsággal.   K
1.3. Műszaki leírás: a tervezett létesítmény részletes ismertetése, szilárdsági számításai, műszaki- és munkabiztonsági, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások érvényesítésének ismertetése, a létesítmény környezetbe illesztésének módja, az egyéb közművekhez való kapcsolata, a gázvezeték nyomvonalával és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi száma, címe, tulajdonosának megnevezése stb.. A kivitelezési technológia, ellenőrző vizsgálatok, korrózió védelem, hegesztési eljárás és az eljáráshoz tartozó paraméterek ismertetése, javaslat a hegesztési rendre. Nyomásszabályozó állomás telepítése esetén térvilágítás, villámvédelem, bekötőút stb. kialakításának módja, valamint a robbanásveszélyes zóna meghatározása és ismertetése. K
1.4. Közmű egyeztetési jegyzőkönyvek, az érintett közművek üzemeltetői nyilatkozatai (víz, csatorna, hírközlés, elektromos áram, távhő, kábel TV, stb.). K
1.5. Az OPUS TIGÁZ Zrt. területileg illetékes szervezetével történt egyeztetés jegyzőkönyve, beruházói-üzemeltetési nyilatkozat. K
1.6. A gázelosztó vezeték nyomvonalával érintett terület tulajdoni lapja, valamint a tulajdonosnak a vezeték elhelyezéséhez való hozzájáruló nyilatkozata Amennyiben vezetékjog bejegyzése is szükséges, az érintett ingatlanok adatainak (cím, hrsz., tulajdonos stb.) táblázatos felsorolása. K
1.7. Kötelező előírás alóli eltérési engedély E
1.8. Mezőgazdasági művelés alatti terület érintése esetén rekultivációs terv. E
1.9. Környezetvédelmi hatásvizsgálat E
1.10. Az OPUS TIGÁZ Zrt. és a nyertes pályázó között létrejött vállalkozási szerződés, keretszerződés, csatlakozási szerződés eredeti vagy másolati példánya. E


B./ Tervrajzok

1.1. Gázelosztó vezeték
 

1.1.1. Átnézeti helyszínrajz K
1.1.2. 3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép (Eredeti térkép) K
1.1.3. Helyszínrajz, (belterületen M=1:500, külterületen más méretarány is lehet) amelyen szerepelnek a közműegyeztetések bélyegző lenyomatai.
Szintén a helyszínrajzon kerüljön feltüntetésre, az élőrekötésre utaló részletrajz is (léptéke az egyértelműség függvényében változik).
 
K
1.1.4. Hossz – szelvény (magassági méretarány: 1:100) E
1.1.5. Leágazó vezeték ún. minta hossz-szelvénye K
1.1.6. Keresztszelvények az elosztó vezeték jellemző pontjairól K
1.1.7. Részletrajzok (rákötési pont, elágazások, leágazó vezetékek, patak, árok alatti, feletti átvezetések, jellemző közműkeresztezések stb.) K
1.1.8. Forgalomtechnikai terv E
1.1.9. Alaptérkép, amely tartalmazza a gázvezeték nyomvonalát és annak biztonsági övezetét, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számát. K
 1.2. Nyomásszabályozó és gázmérő állomások
 

1.2.1. 3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép K
1.2.2. Nyomásszabályozó (gázmérő) állomás telepítési helyszínrajza (kitűzési helyszínrajz) a biztonsági övezettel, védőtávolsággal érintett környezettel együtt. K
1.2.3. Primer és szekunder vezeték hossz-szelvény K
1.2.4. Kerítés- és útépítési terv, csapadékvíz elvezetési terv, térburkolat K
1.2.5. Nyomásszabályozó állomás alapozási terve K
1.2.6. Térvilágítási- és villámvédelmi terv K
1.2.7. A nyomásszabályozó állomás technológiai szerelési terve, kapcsolási vázlata, szekrény, vagy akna, vagy épület terve, amennyiben nem gyárilag összeállított egység kerül telepítésre. E
1.2.8. Részletrajzok (rákötési pontok, közműkeresztezések) K
1.2.9. Robbanásveszélyes zónák meghatározása és besorolása K
1.2.10. A nyomásszabályzó állomás telepítésével érintett területek tulajdoni lapjai, valamint az ingatlan tulajdonosoknak a nyomásszabályzó állomás elhelyezéséhez való hozzájáruló nyilatkozatai. Amennyiben használati jog vagy vezeték jog is szükséges, az érintett ingatlanok adatainak (cím, hrsz., tulajdonos, stb.) táblázatos felsorolása, ezzel kapcsolatos előzetes, vagy végleges megállapodások. K
1.2.11. Mezőgazdasági művelés alatti terület érintése esetén a művelési ág alóli kivonási kérelem előkészítő dokumentumai. K


2. Utólagosan épülő leágazó vezeték

2.1. Tervezői nyilatkozat, Műszaki leírás K
2.2. Helyszínrajz M=1:500, Hossz - szelvény, M=1:100 K
2.3. Közműegyeztetések a tervrajzon bélyegezve vagy jegyzőkönyvben. K
2.4. Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés a tervrajzon bélyegezve, vagy külön jegyzőkönyvben. E
2.5. Országos közút érintése esetén a Közútkezelővel történt egyeztetés, amennyiben a Közútkezelő erre igényt tart. E
2.6. Forgalomtechnikai terv, amennyiben a közútkezelő ezt előírja. E
2.7. Vezetékjogi dokumentáció, amennyiben a vezeték nyomvonala, vagy annak egy része nem közterületen halad. E


3. T4000 Technológiai munkautasítás

Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése